TIR Karnesi İçin Gereken Evraklar

Adres-Ortak-Yetkili-Ünvan Değişiklikleri için İstenen Belgeler
TIR Firmalarının adres, ortak, yetkili veya ünvan değişikliklerinde istenen belgeler şunlardır:

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
• Firma beyan yazısı
• 3 Adet Ortak Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti
• 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek)
• 3 Adet Ek Taahhütname►
• 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi►
• 3 Adet Firma Bilgi Formu►
• 2 Adet İmza Sirküsü Aslı (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

ORTAK - YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ
• Firma beyan yazısı
• 3 Adet Ortak Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti
• 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek. Oda veya Noter Onaylı)
• 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi►
• 3 Adet Firma Bilgi Formu►
• 3 Adet Ek Taahhütname►
• 3 Adet tüm ortaklara ait Nüfus Kayıt Örneği
• 3 Adet tüm ortaklara ait İkametgâh
• 3 Adet tüm ortaklara ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve Şirkete hariçten atanmış Müdür var ise;
• 3 Adet tüm yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği
• 3 Adet tüm yetkililere ait İkametgâh
• 3 Adet tüm yetkililere ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
• 3 Adet İmza Sirküsü Aslı (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

Ortak - Yeti Azalması Durumunda talep edilen belgeler;

• Firma beyan yazısı
• 3 Adet Ortak/Yetki Değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti
• 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek)
• 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi►
• 3 Adet Firma Bilgi Formu►
• 3 Adet Ek Taahhütname►
• 3 Adet tüm ortaklara ait Nüfus Kayıt Örneği
• 3 Adet tüm ortaklara ait İkametgâh
• 3 Adet tüm ortaklara ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
• 2 Adet İmza Sirküsü fotokopisi (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

• Firma beyan yazısı
• 3 Adet Unvan Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti
• 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek. Oda veya Noter Onaylı)
• 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi►
• 3 Adet Firma Bilgi Formu►
• 3 Adet Ek Taahhütname►
• 3 Adet tüm ortaklara ve yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği
• 3 Adet tüm ortaklara ve yetkililere ait İkametgâh
• 3 Adet tüm ortaklara ve yetkililere ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
• 2 Adet İmza Sirküsü Aslı(onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)
• Yeni Unvana Göre Düzenlenmiş Teminatlar veya Banka Teyit Yazısı
NOT: DÜZENLENEN TÜM BELGELERİN ONAY VEYA TASDİK TARİHİ 6 AYI GEÇMEMİŞ OLMALIDIR.
Bilgi İçin: (482) 212 16 33

TIR VE ATA KARNESİ MEVZUATLARI

• http://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.php
TIR KARNESİ SATIŞ VE İADE İŞLEMLERİ 9.00– 16.30 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.
Kayıp Karne İşlemleri
TIR Karnelerini kullandıktan sonra veya kullanmadan kaybedildiğinde yapılacak işlemler için gerekli belgeler ve örnek formlar.
KULLANILMIŞ TIR KARNESİ
• Kayıp Beyan Formu
• TIR Karne Fotokopisi
• Alıcı tasdikli CMR Fotokopisi
• İthal Beyannamesi Fotokopisi
• Boşaltma Tutanağı Fotokopisi
• Firma Beyan Yazısı
KULLANILMAMIŞ TIR KARNESİ
• Kayıp Beyan Formu
• 1.000.-$ Teminat Alınan Karneler için Doldurulacak Beyanname
• 1.000.-$ nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu
• Firma Beyan Yazısı
NOT: DÜZENLENEN TÜM BELGELERİN ONAY VEYA TASDİK TARİHİ 6 AYI GEÇMEMİŞ OLMALIDIR.
Bilgi İçin: (482) 212 16 33
TIR VE ATA KARNESİ MEVZUATLARI
• http://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.php
TIR KARNESİ SATIŞ VE İADE İŞLEMLERİ 9.00 – 16.30 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler
T.O.B.B.’nin 06.02.2006 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulunda “TIR Sözleşmesi Uygulama Tebliği Esasları” gereğince TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler yeniden düzenlenmiştir.
Aday, ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alacağı, TIR Sistemine kabul talebini, bir dilekçe ile bağlı bulunduğu odaya verir.

Bunlar;
1. 676.-TL. Nakit Teminat (T.O.B.B. Veznesine veya T.İş Bankası Akay Şub. 225-5 no.lu hesaba yatacak)
2. 3 adet Tır Sistemine Kabul Talepnamesi►
3. 4 adet Taahhütname (Noter Tasdikli) (Taahhütname Odadan Temin edilecek)
4. 3 adet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen Yetki Belgesi ve Araç Listeleri Fotokopileri
5. 3 adet Oda Sicil kayıt sureti.
6. Ortakların her biri için 3 adet Tasdikli nüfus kayıt belgesi
7. Ortakların her biri için 3 adet Tasdikli ikametgah belgesi
8. Ortakların her biri için 3 adet Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı
9. Firmanın Ticaret Sicilinde Hariçten Atanmış Şirket Müdürleri İçin 6. – 7. – 8. Maddelerde yer alan belgeler
10. 3 adet Ek Taahhütname►
11. 3 adet Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği
12. 3 adet Firma Bilgi Formu► doldurulacak ve yetkili tarafından imzalanacak ve kaşelenecek
13. 3 adet Sicil gazetesi (Aslı veya Onaylı Sureti)
14. Firma yetkililerine ve/veya çalışanlarına ait ODY/ÜDY belgeleri fotokopileri (1 ODY + 1 ÜDY zorunlu)
15. Genel Teminat
3.000.-USD Nakit Teminat (T.İş Bankası Ankara Akay Şb. 12766 no.lu hesaba- Açıklama olarak TIR Sistemine Kabul Teminatı olarak yazılmalı
16. Mali Tablolar (Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu veya yeni kurulan şirketler için TIR Komitesinin belirleyeceği ilkeler çerçevesinde hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu)
- ÖRNEK: Y.M.M. FİNANSAL ANALİZ RAPORU►
17. Bağlı Olduğu Ticaret Odasının T.O.B.B.’ne hitaben başvuru yazısı.
2.– 10. – 12. Sırada yer alan işaretli belgeleri word belgesi olarak indirip doldurulabilirsiniz.
NOT: Müracaat İçin Düzenlenen Formlardaki Firma Bilgileri Merkez Kayıtlarındaki Ticaret Sicilinde Kayıtlı Unvan, Adres Ve Ortak Bilgilerine Uygun Yazılmalı Ve Formlar Ticaret Sicilinde Kayıtlı Olan Yetkili Kişiler Tarafından İmzalanmalı, Düzenlenen Tüm Belgelerin Onay Veya Tasdik Tarihi 6 Ayı Geçmemiş Olmalıdır.
• Bilgi İçin: (482) 212 16 33
TIR VE ATA KARNESİ MEVZUATLARI
• http://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.php►
TIR KARNESİ SATIŞ VE İADE İŞLEMLERİ 9.00 – 16.30 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.